1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry
Sähköposti: dyysgfi-hallitus(at)googlegroups.com

Rekisteröidyn henkilön oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse seuran hallitukselle osoitteeseen dyysgfi-hallitus(at)googlegroups.com.

2. Rekisterin nimi
Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry
– jäsenrekisteri
– postituslista jäsentiedotteita varten
– laskutustietorekisteri
– kurssi-ilmoittautumisrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsenten henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry ylläpitää jäsenrekisteriä henkilötietojärjestelmässä, johon kerätään jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry kerää jäsenen suostumuksella jäsenen nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron jäsenen ja yhdistyksen välistä yhteydenpitoa varten. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilmoittamalla tästä Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry:lle.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Laskutusta ja kurssi-ilmoittautumista varten kerätään nimi, sähköpostisosoite, puhelinnumero sekä osoitetietoja. Kurssi-ilmoittautumisia säilytetään määräaika ja ne poistetaan kurssin jälkeen. Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry ylläpitää postituslistaa henkilötietojärjestelmässä, jolla on jäsenen nimi ja sähköpostiosoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki henkilötiedot ovat henkilön itsensä ilmoittamia.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. Muutoin Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU.n tai ETA:n ulkopuolelle
Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry:n käyttämien järjestelmien toimittajat voivat käyttää toiminnassaan alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan siirtää tarpeellisessa määrin palveluiden tarjoamiseksi EU/ETA:n ulkopuolelle. Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto (tulosteet) käsitellään luottamuksellisesti ja siihen voi olla pääsy vain Suomen Dao Yin Yang Sheng Gong ry:n hallitukseen kuuluvilla henkilöillä. Manuaalinen aineisto säilytetään ja hävitetään asianmukaisella tavalla, siten ettei ulkopuolisilla ole siihen pääsyä.
Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on tallennettu henkilötietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain yhdistyksen hallitukseen kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

9. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
– pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja täydentämistä
– vaatia henkilötietojensa poistamista
– peruuttaa suostumuksena sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta

Yhdistys voi pyytää rekisteröityä henkilöä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.1.2019.